مبانی سیر و سلوک الی اللَه - قم - جلسه4

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتموضوع: تطابق قوانين تشريع با قوانين تكوين در اسلام 1 – بيان علّت اينكه سالك بايد دائماً طهارت داشته باشد. 2 – تطابق قوانين تشريع با قوانين تكوين در اسلام. 3 – فرمايش مرحوم علامه طهراني در ارتباط با عدم تناول زياد طعام در هنگام شب. 4 – قوانين اسلام براي تكامل انسان در راستاي مسائل دنيوي و اخروي مي‌باشد. 5 – هر حكم و عملي كه باعث كدورت شود، خلاف رضاي خداست و از قوانين اسلام خارج مي‌باشد. 6 – ديدن بعضي از صور كه موجب خيالات براي انسان مي‌شود و تمركز انسان را در نماز مي‌گيرد، با قوانين تكويني منافات دارد. 7 – بيان علت حرمت امور محرّم در اسلام. 8 – ارتباط و اتصال زن با پروردگار متعال در زمان حاملگي و شيردادن فرزند قويتر از ساير زمانها مي‌باشد. 9 – در صورتي كه بچه‌دار شدن براي مادر منجر به بروز هر گونه موانع عقلي و منطقي و جسمي شود بچه‌دار شدن صحيح نيست. 10 – بيان سه بطن از 70 بطن يك آيه از آيات قرآن كريم توسط مرحوم ملا فتحعلي سلطان‌آبادي در حضور علماي طراز اول نجف.