مبانی سیر و سلوک الی اللَه - طهران - جلسه12

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1422/07/18

توضیحاتموضوع: چگونگی تسریع بخشیدن به حرکت سلوکی 1 توضیحی پیرامون نقش امام زمان علیه السلام درنظام تربیتی وتکاملی انسان. 2 بیان علت سستی و تکاهل انسان نسبت به راه و طریق الی اللَه. 3 توضیحی پیرامون چگونگی تسریع بخشیدن به حرکت سلوکی انسان. 4 کیفیت تجلّی پروردگار متعال بر حضرت موسی علیه السلام و یارانش در کوه طور. 5 توضیحی در ارتباط با مقام جمع الجمعی سید الشهداء علیه السلام در روز عاشورا.