مبانی سیر و سلوک الی اللَه - طهران - جلسه28

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1428/10/28

توضیحاتموضوع: کیفیت تأثیر اعمال و رفتار انسان در فضا و مکان 1 کیفیت تأثیر اعمال و رفتار انسان در فضا و مکان 2 بی توجهی فقها در صدور احکام نسبت به تاثیر اعمال در نفوس انسانها. 3 کیفیت علم امام علیه السلام. 4 امام علیه السلام از نقطه نظر بیان احکام مانند پیامبر اکرم صلی اللَه علیه وآله و سلم می باشد. 5 بیان اقسام عالم مثال وشرح مراتب آن.