سیری در تاریخ پیامبر - جلسه2

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1411/02/23