سیری در تاریخ پیامبر - جلسه18

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1415/02/03

توضیحات1 راه خدا و راه اسلام با شک و تردید سازگاری ندارد. 2 فرق میان انبیاء علیهم السلام و غیر انبیاء. 3 ذکر حکایتی در ارتباط با فتوای متناقض دو عالم معروف اصفهان مرحوم کلباسی و مرحوم سید محمد باقر شفتی 4 کیفیت علم واحاطه امام معصوم علیه السلام برامور. 5 روایت امام صادق علیه السلام:انَّ العمل الدائم القلیل علی یقینٍ... 6 توضیحی راجع به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام :کم من صائم لیس له من صیامه الاالظمأ والعطش و... 7 توضیحی راجع به دعای امیرالمؤمنین علیه السلام در هنگام حرکت به سمت جنگ و قتال در ارتباط با لزوم یقین وعلم:اللَهم انّک اَعلمتَ سبیلاًمن سبلک جعلتَ فیه رضاک و... 8 اخبار غیبی پیامبر اکرم صلی اللَه علیه و آله و سلم نسبت به شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام در محراب عبادت و سؤال امیرالمؤمنین علیه السلام از پیامبراکرم صلی اللَه علیه و آله و سلم. 9 کیفیت عملکرد امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین. 10 پرهیز از تقلید کورکورانه و انتخاب راه و مسیر بر اساس غلبه تبلیغات و محیط و احساسات.