سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/06/16

توضیحاتاسفار 790 :‌فتح باب به سوی پروردگار متعال به‌واسطۀ تسلیم و تواضع در قبال حق -