سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1431/01/18

توضیحاتقم : سرّ شهادت حضرت علی اصغر وتفاوت واقعه عاشورا با سائر وقائع -