عید غدیر - جلسه3

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1425/12/19