عید فطر - جلسه9

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1422/10/01

توضیحات1) انسان برای رسیدن به سعادت باید به دنبال چه عملی باشد؟
2) تطبیق عمل انسان با رضای الهی چه مقدار اهمیت دارد؟
3) شرط قبولی عبادات چیست؟
4) عمار در جنگ جمل برای شناساندن حق چه گفت؟
5) رمز سعادت اویس قرنی چیست؟
6) چگونگی شیوۀ مراقبۀ‌ بعد از ماه مبارک رمضان