سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/08/20

توضیحاتقزوین :‌ اهمیت وجود حالت نیاز و درد در سالک الهی