عید فطر - جلسه10

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1423/10/01

توضیحات1) انسان در عالم هستی چه جایگاهی دارد؟
2) راه رسیدن به سعادت و رستگاری چیست؟
3) تبیین معنای لباس تقوا در آیۀ قرآن
4) معنای فزع اکبر

موضوعات مرتبط