سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1434/02/01

توضیحاتبیانات حضرت آیت اللَه طهرانی در شهر قزوین شماره یک