سخنران آیة اللَه سیّد محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1428/03/18