سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1428/06/21