سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/01/18

توضیحاتاهواز : قابلیت تاثیر پذیری انسان در شرایط گوناگون