سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/10/03

توضیحاتکرمان:‌ پایه‌گذاری نظام تکاملی و تربیتی ادیان بر خروج از ظلمت به سوی نور