مبانی اسلام

مدت زمان

پایه‌گذاری نظام تکاملی و تربیتی ادیان بر خروج از ظلمت به سوی نور (کرمان)

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتکرمان:‌ پایه‌گذاری نظام تکاملی و تربیتی ادیان بر خروج از ظلمت به سوی نور