سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/03/26

توضیحاتشیراز : شرح و تفسیر بیت: عاشق شو ارنه روزی کارجهان سرآید