سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1438/07/05

توضیحاتقم : اهمیت انسجام و یک‌دلی و انس و محبت در میان رفقا -