سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1434/02/01

توضیحاتقزوین 2 : تفسیر آیه شریفه: یرفع اللَه الذین امنوا و الذین اوتوا العلم درجات