سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/03/01

توضیحاتاصفهان :‌ لزوم حرکت سالک براساس فهم و بینش به‌جای غلبۀ وهم و احساس