سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/05/22

توضیحاتاصفهان : ‌سلوک عقلانی