مبانی اسلام

مدت زمان

اهمیت جایگاه عقل در رشد و کمال انسان (اصفهان) - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاصفهان : ‌سلوک عقلانی