سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/04/12

توضیحاتگراش : راه عرفان راه دعوت به فهم و تعقل و یقین