سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1436/09/03

توضیحاتمشهد : کیفیت قرائت قرآن و ادعیه و اذکار سلوکی