سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/11/28

توضیحاتاسفار 736: خضوع حقیقی و تصنعی -