سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/01/21

توضیحاتاسفار درس 625 : میزان در تشخیص مسیر حق از باطل -