نفحات انس - جلسه1

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1415/03/10

توضیحات1 درک مقام و مراتب کمالی مرحوم حداد از دائره فکر و طاقت بشری خارج است. 2 دیدگاه حضرت استاد طهرانی راجع به شخصیت ومقامات مرحوم حداد رضوان اللَه علیه. 3 کیفیت آشنایی وملاقات حضرت استاد طهرانی با مرحوم حداد رضوان اللَه علیه. 4 اهمیت جایگاه علم واجتهاد دردیدگاه عرفاء باللَه. 5 دیدگاه و بینش مرحوم حداد و اولیای الهی درارتباط با سید الشهداء علیه السلام و واقعه کربلا. 6 عینیّت حقیقت مقام ولایت وتوحید پروردگار متعال. 7 حقیقت مقام امام علیه السلام و ولیّ کامل الهی. 8 حقیقت توسل از دیدگاه عرفاءالهی وکیفیت انفتاح تجلیات ذاتیه برای مرحوم حداد رضوان اللَه علیه. 9 بیان احوالات مرحوم حداد در هنگام تلاوت قرآن و اقامه نماز . 10 چگونه مرحوم حداد رضوان اللَه علیه مظهر حقیقت لا هو الا هو می باشند. 11 جمع بین مقام وحدت وکثرت در رفتار و منش اولیاءالهی. 12 کیفیت احاطه واشراف مرحوم حداد و اولیاءالهی نسبت به حقایق عالم وجود. 13 اجرای حقیقت مشیت وتقدیر الهی بدست ائمه معصومین علیهم السلام و اولیاءالهی. 14 کیفیت تجلی حقیقت ولایت واسماء و صفات پروردگار در ائمه معصومین علیهم السلام و اولیاءالهی.