سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1436/05/17

توضیحاتقم : سرّ لزوم پیروی از سیره و مبانی و روش تربیتی مرحوم علامه طهرانی -