سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1429/12/05

توضیحاتاسفار درس 621:عربی زدایی -