سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/02/06

توضیحاتاسفار درس 634:بررسی مساله حرمت شطرنج -