سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/02/12

توضیحاتحج 141 : بررسی کیفیت شکل‌گیری نفس -