سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/11/13

توضیحاتاسفار درس 675: بسته بودن فضای حاکم بر حوزه علمیه -

موضوعات مرتبط