سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/11/13

توضیحاتاسفار درس 675: بسته بودن فضای حاکم بر حوزه علمیه -