سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1431/01/25

توضیحاتقم - اهمیت عمل بر اساس ظاهر و پرهیز از استفاده از طرق غیر عادی در حل مشکلات -