سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1433/08/28

توضیحاتقم : اهمیت عمل بر اساس مبانی و ضوابط مکتب عرفان -