سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/10/18

توضیحاتقم : شرح و تفسیر روایت" اعبد اللَه کأنّک تراه فان لم تکن تراه فإنه یراک" - دیدار رفقای اهواز در