عنوان بصری خسران وبطالت عمر

تاریخ سخنرانی 1427/02/03مدت زمان
127

پرهیز از گذراندن عمر به بطالت در سه مرتبه از مراتب وجود - عنوان بصری - خسران وبطالت عمر - ج127 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتپرهیز از گذران عمر به بطالت. شرح فقره: ولا يدع ايامه باطلاً. 1 امام صادق عليه السلام در خطاب به عنوان بصري مي‌فرمايند: كسي كه طالب راه خداست نبايد ايامش را به بطالت سپري كند. 2 انسان‌ها در رسيدن به منافع و خواسته‌هاي مادي و ظاهري خويش به نحو اتم و اكمل اين مسأله را مورد توجه وعنايت قرار مي‌دهند....