عنوان بصری احتیاج سلوک به توفیق الهی

تاریخ سخنرانی 1428/08/29مدت زمان
147

جایگاه اولیاء الهی در نظام هستی و کیفیت احاطه آنها نسبت به امور - عنوان بصری - احتیاج سلوک به توفیق الهی - ج147 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتتبیین جایگاه اولیاءالهی وکیفیت احاطه ایشان نسبت به امور. شرح فقره: واسال اللَه ان یوفقک لاستعماله. 1مكتب علاّمه طهراني با ديگر مكاتب تفاوت جوهري دارد. 2اتّصال قلب عارف به مصدر اراده و مشيّت موجب اختلاف در ديدگاه او با ديگران است. 3داستاني شنيدني در مورد جاسوس انگليسي در زيّ عالم نجفي. 4با دانستن علو...