عنوان بصری احتیاج سلوک به توفیق الهی

تاریخ سخنرانی 1428/11/21مدت زمان
148

تبیین مسئلۀ ارتداد و شرایط تحقق آن ـ کیفیت تعامل مسلمانان با سایر مذاهب - عنوان بصری - احتیاج سلوک به توفیق الهی - ج148 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتارتداد وشرایط آن , لزوم تصحیح دیدگاه افراد نسبت به عالم وجود . شرح فقره: واسال اللَه ان یوفقک لاستعماله. 1انسان بايد به مقتضاي تكليف خود عمل نمايد. 2داستان پزشك مسلمانی که به دلیل مسیحی شدن همسرش از او جدا شد 3حكم نادرست بعضي از علماء در مورد ارتداد اين زن. 4در حكم به ارتداد بايد سه مطلب مهمّ ملاحظه...