عنوان بصری ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی

مدت زمان
192

میزان علم اولیاء الهی - عنوان بصری - ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی - ج192 - آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق (جهت دریافت فایل صوتی جلسات گذشته مراجعه شود به قسمت شرح دعای ابوحمزه ثمالی سال 1432 هجری قمری جلسه 11 به بعد)