گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 1
تاریخ ثبت 1439/02/15
استماع تلاوت قرآن اهل تسنّن

آيا گوش دادن به تلاوت قراء سنّي به منظور تمرين ايرادي دارد؟
هوالعلیم
خیر