گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 10
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت خواندن قران

آیا در خانه قران بخوانیم و به نظر خودمان درست خوانده باشم بعد متوجه شویم بعضی جاهای ان را اشتباه خواندیم گناه کردیم به طور کل خواندن قران با کمی اشکال، گناه میباشد؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.