گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1000
تاریخ ثبت 1439/02/15
اولویّت شوهر بر دیگر شرکت کنندگان در مزایده ارث همسر

در صورتی که خانه سهم الارثی به مزایده گذاشته شده کدامیک از افراد زیر حق تقدم برای خرید دارند؟ 1.همسر 2.پسر 3.دختران متوفی زن میباشد.
هوالعلیم
طبعاً همسر بر دیگران ترجیح دارد.