گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1002
تاریخ ثبت 1439/02/15
ایا پسر خوانده ارث می برد؟

هفت سال پيش پسري از طريق مراجع قانوني تحت تكفل من قرار گرفت. با توجه به اينكه خانواده من تشكيل شده است از : خواهر مادر همسر (اشخاصي كه از نظر احكام اسلامي از من ارث برد) راهنمايي بفرماييد، بهترين روش تا بعد از مرگم اين پسر خوانده نيز داراي بخشي از اموالم باشد چگونه است. سپاسگذارم
هو العلیم
پسر خوانده هیچگاه از شما ارث نمی برد مگر اینکه وصیّت به ثلث کرده باشید ، یا اینکه قبل از فوت قدری از اموال خود را به او ببخشید.