گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1003
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا ارث پدر بزرگ به نوه هایی که پدرشان بعد از پدر بزرگ فوت کرده است می رسد؟

با سلام.
در صورتي كه شخصي بعد از پدر خود فوت كند اما اموال پدر بين فرزندان و وراث تقسيم نشود تا خود اين شخص نيز فوت كند و اكنون فرزندان آن پدر تصميم به تقسيم ارث داشته باشند آيا فرزندان اين شخص سهمي از ارث دارند؟
هوالعلیم
بلی