گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1004
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا دختر از ارث پدر سهمی به عنوان سهم ازدواج دارد؟

دخترانی که پدر و مادر آنها فوت کرده اند و دیگر اعضا خانواده آنها ازدواج کرده اند آیا سهمی از ارث به عنوان سهم ازدواج دریافت می کنند به چه اندازه؟ با تشکر
هوالعلیم
خیر