گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1005
تاریخ ثبت 1439/02/15
بازگشت ارث به ورثه قبلي

چنانچه فردي به نام الف داراي پدري فوت شده وعلاوه بر فرزندان يك ششم به مادر ايشان (مادربزرگ الف) ارث برسد. پس از فوت مادربزرگ چنانچه ايشان شوهر و فرزندي نداشته باشند. آيا اين ارث به نوه ايشان يعني آقاي الف بر مي گردد؟
هو العلیم
خیر .