گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1006
تاریخ ثبت 1439/02/15
تصرف در سهم الارث

پدر همسرم بعد از فوت دو دختر (دو ساله و یکماهه)داشت . همسرش بعد از مرگ از داراییهای آن مرحوم یک خانه به اسم خود می خرد و بعد از چندسال ازدواج میکند .لازم به ذکر است که قیم پدر بزرگم بوده و از همان اول مخالف این کار بوده
هوالعلیم
اگر زائد بر ارث تصرف کرده است حرام است و باید به قیم باز گرداند.