گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1008
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفاوت میزان سهم الارث بین 1 دختر و 2 برادر

در خانواده ای که 2 پسر و یک دختر وجود دارد ارث چگونه تقسیم می شود؟آیا سهم الارث بین این 3 فرزند به لحاظ اینکه 1 دختر است با برادران برابر است؟
هوالعلیم
سهم دختر نصف سهم پسر است.