گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1011
تاریخ ثبت 1439/02/15
تقسیم ارث

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم . یک خواهر و برادر هستیم پدرمان فوت شده .هنگام تقسیم ارث در سندی که اداره کشاورزی به ماداده بود سند نصف به نصف بود حال برای من این سؤال پیش آمده که آیا این تقسیم نصف به نصف صحیح است یا یک سوم از ارث به من میرسد. با تشکر
هوالعلیم
یک سوّم در صورتی است که متوفّی در حال حیات خود آن را به تملّک ورّاث درنیاورده باشد و اگر معلوم شود که در زمان حیات خود نصف به نصف آن را به وارثان خود بخشیده است همان صحیح است.